PROGRAMA JOVE

La joventut al País Valencià es troba amb un present hipotecat laboralment i socialment. El desmantellament de l’educació pública, la precarietat laboral i inexistència d’un bon sistema de protecció social fa que els joves no puguen construir un projecte de vida propi.

És per això que, des de les diferents joventuts que componem Compromís, hem treballat per a donar una resposta al present del nostre País. Les polítiques de joventut han de construir-se davall un projecte plural i multidisciplinari de tota Administració pública que permeta garantir els drets dels i les joves.

Les polítiques joves han de regir-se per diferents aspectes com la participació de la joventut en la seua elaboració, la transparència, la solidaritat, entre altres. Per a les diferents parts joves que integrem Compromís, el nostre programa es basa en deu punts fonamentals:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 1. Concreció dels currículums de formació professional per a donar una igualtat en el sistema educatiu.
 2. Prioritzar l’educació pública enfront de l’educació privada o concertada.
 3. Garantir l’accés a la universitat pública amb les necessitats econòmiques en temps i forma.
 4. Incentivar l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
 5. Creació d’un pla de regulació de beques i pràctiques en les institucions públiques de la Generalitat Valenciana remunerades amb la finalitat d’incentivar l’ocupació i la motivació de l’estudiant.
 6. Incentivar la formació d’iniciativa empresarial dins dels programes d’educació obligatòria i superior.
 7. Retornar a l’educació pública amb programes addicionals d’educació especial per aquells i aquelles joves que no tenen el seus estudis secundaris obligatoris.
 8. Incentivar l’ocupació dels i les joves amb diversitat funcional tant en el sector públic com en el privat.
 9. Creació d’un pla d’educació no formal autonòmic.
 10. Crear comissions territorials per l’ocupació (d’àmbit local o comarcal) on ajuntaments, sindicats, entitats de formació, agents socials…tracen estratègies i mecanismes per crear dinàmica econòmica i llocs de treball.
 11. Generar espais públics de cotreball (coworking).

EMANCIPACIÓ

 1. Redacció i elaboració d’un pla jove autonòmic que tinga com a eix vertebrador donar seguretat social als i les joves.
 2. Crear comissions territorials per l’ocupació on ajuntaments, sindicats, entitats de formació, agents socials, tracen estratègies i mecanismes per a crear dinàmica econòmica i llocs de treball.
 3. Col·laborar amb les agències de desenvolupament local (ADL) i fer arribar a la gent jove les seues accions d’orientació laboral.
 4. Els ajuntaments haurien de crear vivers d’empreses que estalvien certa logística a les iniciatives econòmiques que comencen a funcionar.
 5. Dotar ajudes públiques per a l’adquisició d’habitatges públics amb l’objectiu de millorar les condicions d’emancipació.
 6. Garantir econòmicament l’accés a l’energia o les tecnologies de la informació.
 7. Estudi i redacció de programes de repoblació en zones geogràfiques del País Valencià on la població és molt reduïda.
 8. Crear mecanismes d’ajuda (als joves) i estímul (als propietaris) perquè els habitatge que hui estan buits puguen generar un parc d’habitatges de lloguer per a joves.

MOBILITAT

 1. Impuls del transport públic a través d’un accés econòmic assequible per a joves.
 2. Foment del transport ecològic.

OCUPACIÓ

 1. Creació d’un pla jove d’ocupació autonòmic.
 2. Millorar l’accés jove a l’ocupació pública.
 3. Facilitar i millorar l’accés a l’assessorament jurídic per al sector jove.
 4. Creació de microcrèdits per a finançar projectes joves d’impuls econòmic i social.
 5. Bonificacions fiscals en impostos autonòmics per aquelles empreses o emprenedors amb un compromís de responsabilitat ambiental.
 6. Orientar la inversió pública destinada al foment de l’ocupació jove cap a sectors estratègics de l’economia verda i social com l’agricultura ecològica, l’atenció sanitària i social, el sector de les telecomunicacions, la rehabilitació d’edificis, entre altres.

OCI I TEMPS LLIURE

 1. Impulsar l’accés a l’esport tant en la infantesa com en la joventut a través de projectes públics de preus assequibles.
 2. Fomentar el consum responsable i ètic en els i les joves.
 3. Recuperar l’espai públic per millorar l’associacionisme i la cooperació jove.

SANITAT

 1. Millorar l’adquisició dels mètodes anticonceptius.
 2. Garantir el dret a decidir sobre el propi cos.
 3. Garantir el dret a l’accés a la sanitat pública.

IGUALITAT I LGTBI

 1. Incloure el concepte de diversitat sexual en l’Administració pública.
 2. Redactar un pla d’acció contra l’assetjament escolar LGTBI.
 3. Programa de sensibilització dirigit al conjunt de la societat educativa, pares, mares, docent i alumnes, que destaque la importància de combatre la discriminació i educar en valors de convivència no sexistes, no LGTBfòbics, no masclistes i de respecte a la diversitat i promoga la creació d’una societat lliure de discriminació.

CULTURA

 1. Promoure la participació i l’associacionisme juvenil per a un model cultural alternatiu basat en l’humanisme, la cooperació i la solidaritat.
 2. Organitzar convocatòries de promoció cultural i artística a escala autonòmica.

PARTICIPACIÓ

 1. Garantir mecanismes de participació entre els Consells Joves i les institucions públiques.
 2. Creació d’una comissió parlamentària de Joventut en les Corts Valencianes.
 3. Estudiar la possibilitat d’atorgar el dret a vot als joves de 16 anys.
 4. Promoure l’educació per a la participació social.
 5. Els departament de joventuts poden començar a aplicar la metodologia de pressupostos participatius per a sotmetre una part dels seus recursos a la reflexió i decisió dels i les joves.
 6. És necessari facilitar l’accés a l’Administració pública per part dels i les joves simplificant tramitacions, unificant i coordinant respostes i serveis.

COOPERACIÓ

 1. Formulació de beques d’interés cívic encaminades a fomentar la cooperació internacional i l’assistència humanitària en el col•lectiu jove.
 2. Facilitar el retorn de la gent jove al País Valencià.
 3. Millorar i treballar la interculturalitat i l’accés dels immigrants a la cultura valenciana.
 4. Garantir el dret dels immigrants al sistema sanitari d’una forma universal i gratuïta.