COM SERÀ
EL PAÍS QUE
CONSTRUÏM
JUNTS?
MÉS GRAN,
MÉS ACTIU
I MÉS EQUILIBRAT

CONCLUSIONS

L’equilibri entre l’emprenedoria, la integració i la solidaritat és la pedra angular i el motor del nostre projecte.
Tenim l´oportunitat de progressar perquè la nostra forma de vida ho garanteix: en el nostre esperit emprenedor, integrador i solidari hi ha les bases econòmiques, socials i ètiques del nostre desenvolupament.

I. EMPRENEDORIA

EL TREBALL COM A REALITZACIÓ PERSONAL

EN L’ORDENACIÓ D’UNA ECONOMIA ADAPTADA A LES NOSTRES NECESSITATS REALS

 1. Fomentar una economia sostenible, competitiva i que millore la qualitat de vida de les persones.
 2. Aconseguirem l’autoabastiment energètic gràcies a l’aprofitament sostenible dels nostres propis recursos.
 3. Aconseguirem una mobilitat sostenible, gràcies a la màxima eficiència energètica. Viurem en un territori obert, on circularem lliurement, a baix cost i provocant poca contaminació.
 4. Crearem un potent sector d’ocupació i riquesa basat en l’edificació sostenible, que es desenvoluparà en un marc normatiu clar i estable, basat en la transparència informativa i la igualtat d’oportunitats per a tots els operadors.

EN L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 1. Les llauradores i llauradors tindran el reconeixement que cal per a la seua activitat vital per a la subsistència, i farem visible la faena realitzada per les dones al món agrari, tot afavorint el seu accés a la titularitat de les explotacions.
 2. La mar, la pesca i els recursos marítims formen part de la nostra economia i de la nostra forma d’entendre la cultura mediterrània, i des d’aquesta perspectiva els promourem.
 3. Els nostres recursos naturals seran tractats de manera respectuosa amb el medi, per a assegurar-ne la preservació per a les generacions futures.

EN EL PROCÉS FORMATIU I EDUCATIU

 1. L’escola serà veritablement el primer i principal espai de socialització. Serà inclusiva, practicarà la coeducació i la igualtat, fomentarà el respecte al medi ambient i als animals i l’educació emocional, implicarà les famílies, garantirà el prestigi i la formació continuada del professorat, i fomentarà en l’alumne el gust per aprendre com a mecanisme per obtindre la seua autonomia personal, la llibertat, el sentit de la responsabilitat, la competència social i la felicitat.
 2. Les polítiques laborals aconseguiran l’accés a una ocupació digna i de qualitat, com a passa prèvia per una societat justa i equilibrada.

II. LA INTEGRACIÓ

PERQUÈ ÉS EL NOSTRE DESIG DE

GÈNERE

 1. Superarem l’androcentrisme i la cultura patriarcal, per a impregnar la societat també dels valors de la femineïtat i aconseguir la igualtat real dones i homes, fomentant també l’equitat en la participació política i en els processos de presa de decisions.
 2. La igualtat de gènere, l’eradicació de la violència contra les dones, la coresponsabilitat en totes les tasques necessàries per a l’existència, la racionalització d’horaris i calendaris, i el foment del treball a distància, serviran per a fer que totes i tots puguem conciliar l’espai laboral i familiar, guanyant en qualitat de vida i competitivitat global.

LINGÜÍSTICA

 1. Promourem espais d’autèntica igualtat lingüística, on tota la ciutadania tinga garantits els seus drets.
 2. Desenvoluparem polítiques públiques de promoció del multilingüisme autocentrat, és a dir, de totes les llengües començant per la nostra.
 3. El valencià ha de ser espai d’arribada, de convivència i d’enriquiment mutu.

COMPTANT AMB L´ÈTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 1. Mamprendrem polítiques de comunicació que reforcen l’espai públic i que eviten la manipulació social, per tal de bastir una ciutadania informada i crítica. Els mitjans de comunicació públics projectaran la nostra cultura, seran democràticament plurals, inequívocament progressistes i moderns i, sobretot, de qualitat.

EDUCADA A EDAT PRECOÇ

 1. Eliminarem des de l’escola tota forma de discriminació, social i laboral, envers les persones per raó de la seua orientació sexual o identitat de gènere, i sostindrem una política de cooperació internacional activa per garantir els drets humans a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals als països on estiguen discriminats.

III. LA SOLIDARITAT

PERQUÈ VOLEM ESTAR JUNTS EN AQUESTA AVENTURA

COMPARTINT UN DIAGNÒSTIC DE LA NOSTRA REALITAT ECONÒMICA, SOCIAL I TERRITORIAL

 1. Tindrem un sistema econòmic on no solament es valore la producció sinó també el treball dedicat a la cura de les persones, a la preservació del territori i dels elements culturals, a la reflexió creativa i a la innovació, al foment de les relacions interpersonals dels més vulnerables. Una economia a la mida de les persones.

POSANT L´EDUCACIÓ AL CENTRE DE L’ESPAI PÚBLIC

 1. Crearem espais de convivència, d’interrelació i d’usos quotidians ben a prop de les persones, als seus pobles i barris. Eliminarem la despersonalització de les ciutats-dormitori.

ESTABLINT UNES REGLES DE COMPETÈNCIA ECONÒMICA CREÏBLES

 1. Eradicarem el mercantilisme de la sanitat, i oferirem un sistema de salut pública sostenible i eficient, basat en la bona gestió, l’absència d’ànim de lucre, que prioritze la prevenció abans que la intervenció, les alternatives a l’hospitalització i a la medicalització, i les millores organitzatives buscant la racionalització de recursos, la proximitat i la reducció de desplaçaments dels malalts. Ens posicionem, per tant, en contra dels tractats internacionals com el TTiP.
 2. Les persones grans i amb diversitat funcional ja no seran gestionades com unes mercaderies per empreses privades, sinó que seran realment ateses i assistides per persones i entitats que posen per davant la idea de servei social i d’atenció digna a l’interés econòmic.