Què proposem per començar a
rescatar el nostre país?

Amb totes les seues insuficiències, les persones que vivim al territori valencià tenim reconegut un espai d’autogovern que s’articula institucionalment en la Generalitat, que ha assumit la prestació de bona part dels serveis ciutadans sense disposar, però, dels recursos econòmics estables adients. L’Estat central no ens reconeix la capacitat per recaptar i distribuir els diners que ens calen, i alhora ens fa unes aportacions insuficients. El desfasament entre les grans obligacions pressupostàries assumides estatutàriament i l’escassa recaptació pròpia ha provocat el sorgiment del deute històric que l’Estat central manté amb el PV, què els experts nomenats per les Corts Valencianes varen avaluar al 2013 en la xifra de 13.500 milions d’euros. Però l’Estat ni reconeix aquest deute ni el paga, raó per la qual hem de demanar-li préstecs mitjançant el Fons de Liquidesa Autonòmic i passem nosaltres a ser deutors per quantitats creixents. Aquesta situació deutora també afona la nostra credibilitat davant la Unió Europea, perquè ofega els governants actuals i els obliga a desviar els fons estructurals cap a altres finalitats. Si aquesta espiral no es detura, el PV passarà a ser la Grècia de l’estat espanyol.

CONCERT ECONÒMIC RESPONSABLE

Compromís demana, com a base per al desenvolupament d’una acció de govern justa, solidària i enfocada a les persones, EL CONCERT ECONÒMIC RESPONSABLE, que suposa la recaptació i gestió per la Generalitat de tots els tributs que es generen, i negociació posterior amb l’Estat per transferir-li l’excedent per a solidaritat i per compensar els serveis generals que ens presta. Això comporta:

  1. L’assumpció de la capacitat normativa plena sobre els tributs, sense cap altres limitacions que les directrius comunes que s’establisquen amb l’Estat i la Unió Europea.
  2. La creació per la Generalitat d’una Agència Tributària pròpia.
  3. L’adequació de la capacitat financera pròpia al cost real de les competències assumides, i la garantia que les inversions territorials seran proporcionals al nostre volum de població.
  4. La negociació transparent amb l’Estat per a transferir-li els excedents per a cobrir els serveis generals que presta i contribuir a la solidaritat amb altres territoris.
  5. La bilateralitat Estat-Generalitat com a mecanisme de negociació i revisió del Concert sempre que calga.

RECONEIXEMENT DEL DEUTE HISTÒRIC

El reconeixement del deute històric de l’Estat amb la Generalitat, i compensació o quitança amb el nostre deute actual.

AUDITORIA PÚBLICA CIUTADANA

L’auditoria pública ciutadana de tota l’activitat econòmica relacionada amb la Generalitat, per a determinar, si escau, la part del deute que siga il·legítim i exigir responsabilitats.

CONCERT ECONÒMIC RESPONSABLE

+ info en cer.compromis.net