Què ofereix Compromís
per al teu desenvolupament personal?

 1. Un nou impuls per a la democràcia.
 2. Un govern per al foment de la igualtat, la protecció i la llibertat.
 3. Una nova generació de drets per aconseguir l’emancipació de les persones.
 4. Un reconeixement total de la diversitat humana com a punt de partida de l’acció de govern.
 5. Lluita per superar l’androcentrisme, l’homofòbia i el sistema patriarcal, i aconseguir una societat igualitària.

LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Garantirem la democràcia directa i la participació ciutadana mitjançant la reforma del Reglament de les Corts. Reformarem la llei que regula la Iniciativa Legislativa Popular perquè la tramitació siga garantista, amb compareixences davant les Corts i presència amb veu de la Comissió Promotora a la totalitat de la tramitació, i reduirem a 10.000 el nombre de signatures requerides per presentar una ILP.

La Mesa de les Corts comptarà amb representants de tots els grups parlamentaris i la Presidència no podrà recaure al grup parlamentari del partit que també tinga la presidència de la Generalitat.

Reforma de la llei electoral per a garantir més proporcionalitat, eliminar qualsevol barrera i introduir les llistes desbloquejades.

Perquè cap ésser humà és il•legal, promulgarem mesures en defensa dels drets humans que incloguen el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers. Garantia d’assistència sanitària a tots els residents, amb recuperació immediata de les targetes SIP.

Foment de la participació de la dona en la política, com ara la paritat a tots els òrgans del govern i les llistes cremallera. Fomentarem per a la ciutadania horaris laborals compatibles amb la vida personal, amb flexibilitat, promoció del teletreball i foment de l’educació en igualtat.

Afavorir la representació equitativa de les dones en els processos socials de presa de decisions per a equilibrar les perspectives de l’espai públic.

UN GOVERN OBERT I AMB LES MANS NETES

Una societat forta exigeix uns governants lliures de tota sospita i que posen per davant de tot la voluntat de servei públic a qualsevol interés particular.

 1. Llei de tancament de portes giratòries i del control de l’exercici del càrrec públic.
 2. Regularem les incompatibilitats i conflictes d’interessos mitjançant un control preventiu i un règim sancionador que eviten que tant els coneixements adquirits en l’exercici del càrrec com la facilitat d’accés a les persones responsables de la gestió pública, siguen després utilitzades en benefici privat.
 3. Codi ètic de bones pràctiques dels càrrecs públics.
 4. Com a pas imprescindible per a accedir a un càrrec públic, les persones han de sotmetre’s a un codi ètic que garantisca durant tot el mandat la protecció dels valors de la democràcia, l’honestedat, la lleialtat, la veracitat i l’exemplaritat.
 5. Limitació d’acumulació de càrrecs públics electes i no electes i de temps en el càrrec així com la consegüent limitació dels sous públics.
 6. Volem que totes les persones que accedeixen a càrrecs públics ho facen des de la premissa que la seua dedicació a la política és només una etapa en la seua vida i no una dedicació per sempre. Introduirem un principi limitador de permanència temporal en un mateix càrrec i establirem un horitzó temporal de control de l’execució de plans estratègics de polítiques públiques, des de la responsabilitat solidària i des d’un plantejament col•laboratiu i no personalista.
 7. Si volem construir un sector públic i institucional sobri i eficient, cal limitar els sous públics dels polítics i els alts càrrecs de l’Administració. Defenem una regulació estricta i transparent de les seues retribucions i l’eliminació de qualsevol tipus de privilegi econòmic lligat al càrrec, com la percepció de dietes per l’assistència a comissions o per pertànyer a consells d’administració d’entitats públiques. També s’ha de exercir un control exhaustiu de totes les retribucions complementàries percebudes per motiu del càrrec, com les indemnitzacions per despeses de desplaçament, restauració i pernoctació, que hauran d’estar sotmeses al control públic.
 8. Llei de transparència per a millorar la participació ciutadana i la qualitat democràtica que incloga exigència de responsabilitat amb un règim sancionador.
 9. Volem una nova concepció de l’Administració que es fonamente en tres principis: la transparència, la participació i la col•laboració ciutadana, per a aconseguir un Govern Obert.
 10. L’accés a la informació ha de ser tan extens com siga possible, amb mínimes limitacions, i amb un règim de silenci administratiu positiu. El control del compliment de la Llei ha de ser realitzat per un òrgan independent, i s’ha de preveure un règim disciplinari d’infraccions i sancions per incompliment de les normes de transparència. Treballarem per a garantir una millora en el sistema d’arxius i de traçabilitat dels processos, una reorganització de la informació perquè esta puga publicar-se de manera que siga reutilitzable, i un impuls i desenvolupament del Govern 2.0 a través de la implementació de plataformes col•laboratives, i de l’ús intensiu de la Web 2.0 i de les xarxes socials
 11. Així mateix, cal impulsar i fomentar la participació i la col•laboració ciutadanes, d’una forma individual o col•lectiva, en una àmplia gamma d’assumptes públics, reconeixent drets en aquest camp i establint fórmules de participació i avaluació de l’acció de govern.
 12. Ampliació de les capacitats del/la Síndic/a de Greuges en l’àmbit judicial promovent accions col•lectives, a més dels mecanismes de tria dels membres amb la introducció de la insaculació.
 13. Una part dels membres de les institucions estatutàries seria triat entre candidatures ciutadanes de persones que complisquen els requisits per insaculació, per a fomentar la participació directa i la independència dels òrgans.
 14. El Síndic de Greuges hauria de comptar amb capacitat d’acció judicial davant injustícies evidents que no queden resoltes per la via de la mediació.
 15. Pla contra la corrupció que incloga millorar l’aplicació del procediment de contractació de les empreses i serveis públics mitjançant la reducció dràstica de la discrecionalitat, i incrementar els mecanismes de control i transparència, des de la licitació fins que acabe el contracte.
 16. Limitar els càrrecs de confiança, impulsant l’administració professional. Mecanisme de denúncia anònima per a afavorir la col•laboració ciutadana. Augmentar la capacitat de treball de la Sindicatura de Comptes, encarregada de fiscalitzar el grans contractes per a determinar l’existència d’irregularitats, abusos i infraccions, obligant a la transparència de la documentació que sustenta els seus informes.

UNA NOVA GENERACIÓ DE DRETS CIVILS I SOCIALS, PER A VIURE DIGNAMENT

 1. Garantir els drets efectius de la infància. Compromís dóna suport a un Pacte Autonòmic per la Infància, amb tots els interlocutors polítics i socials.
 2. Garantir l’exercici del dret humà a l’aigua i al sanejament amb un model de gestió pública, eficaç, transparent i participatiu. Cap família es quedarà privada de subministrament d’aigua per motius econòmics.
 3. Garantir el dret a l’habitatge digne a totes les persones que no en tinguen o hagen sigut desnonades, donant preferència a les famílies amb fills a càrrec, per mitjà d’un Pla d’Ocupació Social dels habitatges buits en mans tant del SAREB com de la resta de bancs que han rebut ajudes públiques.
 4. Garantir el dret de totes les persones a uns serveis públics universals i, gratuïts, per a assegurar uns estàndards mínims de qualitat de vida i dignitat per a les persones. Promourem la redistribució i repartiment de la riquesa i els recursos per combatre la pobresa.
 5. Garantir la cultura com a dret bàsic de ciutadania que no pot estar subjecte únicament a criteris pressupostaris. L’accés de totes i tots a la cultura genera condicions d’aprenentatge, de coneixement, d’hàbits i actituds, d’emancipació i de llibertat, de crítica, reflexió i de raó. Amb cultura, progressem.
 6. Garantir el dret de les persones a la veritat:
  1. Donarem suport a la gestió i investigació prèvia necessària per a portar davant la justícia tots els casos de bebés furtats, i especialment aconseguir el retrobament amb les famílies biològiques. Modificació de la composició de la comissió interdepartamental per a incloure la participació i protagonisme de les associacions de persones afectades.
  2. Compromís amb els familiars de les víctimes de l’accident del metro de València succeït el 3 de juliol de 2006 per a crear una comissió d’investigació per a depurar completament les responsabilitats públiques i polítiques adients.
  3. Creació del Memorial Democràtic Valencià que vetle per la recuperació de la memòria col•lectiva d’aquelles dones i homes que han lluitat pels valors democràtics al nostre país, i pel compliment de la Llei de Memòria Històrica. Promoure activitats de divulgació i anàlisi de la repressió franquista contra el col•lectiu LGTB, així com iniciatives de sensibilització cap al patiment d’aquest col•lectiu per culpa de l’acció de l’Estat.
  4. L’Administració valenciana garantirà el dret a la veritat de les víctimes, la creació d’una comissió per a la recerca dels desapareguts del franquisme, així com una base de dades genètiques per als desapareguts i un mapa de fosses del País Valencià.
  5. Les Corts condemnaran el colp d’estat feixista de 1936 al govern legítim de la República, i reconeixeran la legitimitat històrica de les institucions republicanes i d’autogovern.

MESURES D’EMERGÈNCIA CÍVICA, TOTES LES PERSONES SOM IGUALS EN DRETS

 1. Pla d’emergència per aturar els feminicidis. Posarem en marxa un Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista per tal de fomentar instruments de participació, col•laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents econòmics i socials, grups de dones i persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la previsió, l’atenció i la recuperació.
 2. Elaboració d’un programa de mesures per a la intervenció amb fills i filles, incloent-hi la revisió de l’aplicació de la custòdia compartida, en especial en dones en situació de violència masclista i atendre especialment els perfils femenins d’exclusió des de la interseccionalitat, és a dir, tenint en compte la desigualtat de gènere amb altres factors de desigualtat com són l’origen, l’edat o la diversitat funcional.
 3. Elaboració de protocols per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines, per a situacions d’assetjament sexual i per a l’atenció a dones en situació de violència masclista.
 4. Increment de la partida pressupostària del Fons d’Emergència contra la Violència sobre la Dona.
 5. La llengua és el vehicle que transmet la nostra cultura i la nostra manera de viure, per això cal construir un llenguatge inclusiu, promovent la igualtat des del llenguatge, parant especial esment en la política comunicativa per aconseguir un tractament no sexista de la informació. Promourem la paritat de gènere a tots els ens dependents de la Generalitat Valenciana, també als mitjans públics de comunicació.
 6. El col•lectiu LGTB té dret a rebre una atenció integral i adequada a les seues necessitats socials, sanitàries, jurídiques, laborals i educatives, en igualtat efectiva de condicions i sense discriminació amb la resta de la ciutadania. Promourem:
  1. Llei integral dels drets de les persones transsexuals, que incloga, entre altres mesures, el procés transsexualitzador complet a la sanitat pública, accions d’integració sociolaboral i accions de lluita contra la transfòbia a l’àmbit educatiu, que garantisquen l’accés de les persones transsexuals a l’educació.
  2. Llei valenciana per a la igualtat efectiva i no discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, que plantege i coordine l’execució de les diferents mesures en les àrees de govern de la Generalitat per a lluitar contra la discriminació per orientació sexual o identitat de genere en tots els àmbits.
  3. Garantirem el dret de les parelles de dones o dones soles al ple accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública. Així mateix, proposem la modificació i adaptació de tota la documentació que incloga a les parelles de dones.
  4. Agilització i transparència dels processos d’adopció i acolliment garantint a totes les persones l’accés en plena igualtat i sense discriminacions.
  5. Establiment d’un servei d’atenció a la població LGTB+ per part de la Generalitat Valenciana, en col•laboració amb les entitats LGTB+ valencianes. Oferiment d’ajuda i recursos a persones que patisquen assetjament per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.
  6. Cal posar en marxa convenis i programes de cooperació internacional per afavorir la no discriminació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, i per tant garantir els seus drets humans en països on les lleis o la societat discriminen a aquest sector de la població. Garantia de respecte als drets humans de les persones LGTB, en els protocols d’agermanament que ferm el Govern autonòmic amb institucions similars d’altres països.
  7. Suport institucional per part dels municipis i de la Generalitat a la celebració de la data reivindicativa de l’Orgull lèsbic, gai, transsexual i bisexual, així com el compromís d’adoptar el 17 de maig com a Dia Internacional contra la LGTBfòbia.
  8. Inclusió i reconeixement de les famílies LGTB en les polítiques sobre famílies.
  9. Garantir la igualtat de les unions de fet homoparentals en l’adopció i acolliment.
  10. Inclusió d’una representació de les dones lesbianes en el Consell Valencià de la Dona a través de l’associació més representativa d’aquest col•lectiu.
  11. Tracte igualitari a les parelles del mateix sexe i a les persones LGTB en centres de dia i residències de majors.
  12. Retirada del suport públic a qualsevol entitat, religiosa o no, que insulte, agredisca o atempte contra la dignitat de les persones LGTB, impedint el seu desenvolupament com a ciutadanes i ciutadans de ple dret.
  13. Garantir que l’accés des dels equips informàtics dels centres públics a la informació sobre la diversitat sexual no siga obstaculitzat per l’ocupació de filtres o tallafocs informàtics.
  14. Incloure formació en matèria LGTB a les persones que treballen en el servei d’atenció 112.